Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Cô Đức thăm đình làng vị hạ 8-2013


Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đã được bộ văn hóa công nhận


Cô Đức và cô Hạnh thăm nhà Bác Tụ, Bác tuyền 8-2013


Cô Đức và cô Hạnh Thăm bà Chữ 2013


Cô Đức và cô Hạnh về thăm nhà thờ cụ Tam Nguyên Yên Đổ

  08-2013

Cô Đức - cô Hạnh về viếng mộ 2013


Cảnh cuối lang vị hạ ( nhà bác Tụ) 7- 2013

xem thêm http://langviha2.blogspot.com/